برای کارت AI 8×TC که مخصوص ترموکوپل است ، پارامتر دیگری با عنوان Reaction to Open Thermocouple وجود دارد. برای پروسه های گرمایشی باید OVERFLOW در جلوی این پارامتر انتخاب شود تا در صورت باز شدن ترموکوپل ، مقدار 7FFF توسط کارت برگردانده شده و لوپ کنترلی به طور اتوماتیک گرما را کاهش دهد ( وضعیت ایمن تر).

برای پروسه های سرمایشی باید UNDERFLOW در جلوی این پارامتر انتخاب شود تا در صورت باز شدن ترموکوپل مقدار 8000 توسط کارت برگردانده شده و لوپ کنترلی بصورت اتوماتیک سرما را کاهش دهد (وضعیت ایمن تر).

گزینه دیگری که در بسیاری از کارت های AI وجود دارد ، INTEGRATION TIME است. این پارامتر در واقع، RESOLUTION را مطابق با جدول زیر تعیین می کند.

( اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

 

نامی کنترل (نمایندگی زیمنس درایران) وارد کننده محصولات اتوماسیون صنعتی ،

تجهیزات فشار ضعیف زیمنس

33916340

NAMICONTROL.IR