در اینجا دیده می شود که علاوه بر کارت FDC نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) نیاز به کارت PLC زیمنس IM153-2 نمایندگی زیمنس نیز وجود دارد که شبکه ی DP به کارت IM153-2 متصل گردد. مجموعه کارت های IM153-2 و FDC157 با عنوان DP/PA LINK خوانده می شود ولی به کارت FDC صرفا عنوان DP/PA COUPLER اطلاق می گردد. DP/PA LINK اتوماسیون صنعتی زیمنس را می توان برای کاربردهای غیر افزونه نیز به کار برد. در این حالت کارت IM153-2 اتوماسیون صنعتی زیمنس نیز نصب می شود.

 

 

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون زیمنس و تجهیزات فشار ضعیف زیمنس

02133916340

02133962801

NAMICONTROL.IR