به طور خلاصه هاب در نمایندگی زیمنس و بقیه سیستم های کنترلی یا شبکه های معمولی یک جعبه است که دارای تعدادی ورودی بنام (PORT) می باشد. تعداد این ورودی ها بسته به تعداد کامپیوترهایی است که میخواهیم در یک شبکه باشند، در هر طبقه یک هاب قرار می دهند و تمام دستگاه های آن طبقه با کابل به هاب مورد نظر وصل می شوند که بعد از هرکدام از این هاب ها به طریقی به کامپیوتر سرور متصل می شوند. اگر اطلاعاتی به داخل این جعبه آمد توسط کابل وارد تمام کامپیوترها می شوند. (اتوماسیون صنعتی زیمنس)

شاید بگویید پس چه فرقی بین این روش و روش اولیه وجود دارد؟(اسکالانس زیمنس)

جواب: بزرگترین فرق در این است که شما می توانید هر زمان که بخواهید به راحتی یک کامپیوتر جدید را با اتصال به این جعبه به شبکه اضافه نمایید و یا با خارج کردن کابل یک دستگاه از این جعبه آن را از شبکه خارج کنید بدون اینکه که کل شبکه تحت تاثیر قرار بگیرد.

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس

33916340