در نمایندگی زیمنس و بقیه سیستم های کنترلی و یا شبکه های معمولی اکثر هاب ها یک چراغ نمایشگر دارند که نشان می دهد که دو سیستم سعی می کنند در یک زمان اطلاعات را به اشتراک بگذارند و در نتیجه باعث تصادف داده ها (DATA COLLISION) می شوند.

به طور کلی هاب ها به دو دسته تقسیم می شوند:(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

1- ACTIVE: این نوع هاب ، سیگنالهایی را که از درون آن میگذرد تقویت می کند.

2- PASSIVE: این هاب هیچ عمل تقویتی روی سیگنال انجام نمی دهد و صرفا آن را از خود عبور می دهد. در مسافتهای طولانی زیاد بدون طول کابل باعث ضعیف شدن سیگنال می شود و با تقویت آن، قدرت اولیه را به آن برمیگرداند. (اسکالانس زیمنس)

نوع دیگر از هاب وجود دارد که هوشمند نامیده می شود که به مسئول شبکه اجازه کنترل از راه دور اتصالالت را می دهد.(زیمنس ایران)

 

نمایندگی زیمنس در ایران(نامی کنترل)

33916340