در نمایندگی زیمنس پس از نرم افزار PCS7، آیکن SIMATIC MANAGER روی DESKTOP ظاهر می شود که با دابل کلیک روی آن برنامه PCS7 اجرا می گردد. در صورتی که آیکن فوق ظاهر نشود یا حذف شده باشد، می توان در ویندوز با کلیک روی START و سپس انتخاب ALL PROGRAMS برنامه را از مسیر مشخص شده اجرا نمود.(نرم افزار زیمنس)

این همان مسیری است که برای STEP7 نیز استفاده می شود.

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون زیمنس در ایران

33916340

33962801