مهم ترین ابزارها در شاخه ی STEP7 نمایندگی زیمنس قرار دارند. اگر آن را باز کنیم شکل زیر را خواهیم دید.(نرم افزار زیمنس)

 

 

برخی از ابزارهای فوق برای خوانندگانی که با STEP7 اتوماسیون زیمنس کار کرده اند آشنا می باشد و نیاز به توضیح ندارند، زیرا این برنامه ها همراه با STEP7 معمولی (بدون PCS7) نیز نصب می گردند: یعنی موارد زیر:(PLC زیمنس)

 

Converting S5 Files
LAD,STL,FBD-Programming S7 Blocks
Memory Card Parameter Assignment
Netpro-Configure Networks
PID Control Parameter Assignment
S7 SCL- Programming S7 Blocks
Setting the PG-PC Interface
TI405-S7 Converting TI Files
TI505-S7 Converting TI Files
S7-PLCSIM Simulating Modules

 

 

نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) تامین کننده اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران

33916340

33962801