• ظرفیت و پهنای باند بسیار بالا (بیش از GB/S برای دها کیلومتر)
  • میرایی (Attenuation) کم سیگنال در مسافتهای طولانی در نمایندگی زیمنس
  • کاهش سایز و وزن نسبت به سیم مسی (حدود 90 درصد کاهش)
  • انتقال مطمئن دیتا بدون وجود Cross-talk
  • ایمن از نظر تداخل رادیویی RFI ( Radio Frequency Interference)
  • ایمن از نظر تداخل امواج الکترومغناطیسی EMI ( Electro Magnetic Interference)
  • ایمن از نظر تخیله الکترواستاتیکی ESD(Electro Static Discharge

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

اتوماسیون صنعتی زیمنس

PLC زیمنس

33916340

33962801