در یک سیستم مدرن اتوماسیون صنعتی زیمنس، ارتباط دهنده ها بین هریک از دستگاه های اتوماسیون نقش مهمی ایفا می کند. هدف از  استانداردهای  بین المللی برقراری ارتباط بین همه دستگاه های مختلف اتوماسیون زیمنس است. از این رو کششهایی جهت استانداردسازی بین المللی در زمینه ها صورت گرفت که دستاورد مهم آن پروتکل اتوماسیون صنعتی (MAP) در راستای سازگاری سیستم های ارتباطی بود.

پروتکل MAP جهت غلبه بر مشکلات ارتباطی داده ای در کارخانه ها پذیرفته شد.(نمایندگی زیمنس)

 

عملکرد و قابلیت اطمینان یک سیستم اتوماسیون صنعتی زیمنس، در حقیقت به شبکه ارتباطی آن بستگی دارد. در یک شبکه اتوماسیون صنعتی ، بهبود عملکرد شبکه و قابلیت اطمینان آن ئ استاندار بودن ارتباطات با توجه به اندازه سیستم و افزایش حجم اطلاعات تعیین می گردد.(PLC زیمنس)

 

یک شبکه ارتباطی جهت یک سیستم اتوماسیون صنعتی زیمنس، باید دارای شرایط زیر باشد:

  1. قابل استفاده بودن شبکه
  2. توان عملیاتی مناسب شبکه
  3. میانگین تاخیر انتقال اطلاعات قابل قبول

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون زیمنس در ایران

33916340

33962801