کارت آنالوگ خروجی زیمنس

 

 

کارت های آنالوگ خروجی زیمنس را نیز میتوان به صورت زیر دسته بندی نمود:

 

 

دیتا ارسالی توسط CPU زیمنس در کارت های AO زیمنس به سیگنال الکتریکی آنالوگ زیمنس تبدیل شده و به عملگرهای آنالوگ مانند کنترل ولو، داریو زیمنس و … ارسال می شود.(PLC زیمنس)

بدین منظور، در این کارتها مبدل D/A وجود دارد که عملکرد آن عکس A/D در آنالوگ ورودی زیمنس است. در این واحد دیتا بصورت عدد 16 بیتی زیمنس دریافت شده و با توجه به حد تفکیک کارت به سیگنال الکتریکی زیمنس تبدیل می شود. هرچه حد تفکیک کارت بزرگتر باشد، دقت کارت زیمنس در تبدیل دیتا بالتر است. ماژول های خروجی آنالوگ زیمنس در نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) موجود می باشد.

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون صنعتی زیمنس

33916340

33960996