در نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) این ابزار برای شبکه بندی به کار می رود شبکه بندی بین چند AS اتوماسیون زیمنس یا بین AS و OS در این محیط انجام می شود. NETPRO از محیط SIMATIC MANAGER  نمایندگی زیمنس با آیکون بالایس پنجره یا دابل کلیک روی آیکن های شبکه اجرا می شود.

 

 

 

نامی کنترل نمایندگی PLC زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR