نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون زیمنس در ایران

 

 

در نمایندگی زیمنس در صورتی که حداقل یکی از باتری های BACKUP مربوط به منبع تغذیه رک (در صورت وجود) خراب یا ضعیف شود، چراغ BATTF مربوط روی تغذیه روشن شده و OB81  اتوماسیون صنعتی زیمنس اجرا می شود. در این حالت، متغیرر محلی OB81-FLT-ID  مقدار زیر بر می گرداند:

برای رک اصلی مقدار B#16#21

برای رک اضافی مقدار B#16#31

 

اشکال در تغذیه BACKUP

 وقتی کلید (BAAT INDIC) روی منبع تغذیه BATT1 یا BATT2 قرار گیرد، یعنی وضعیت لحظه به لحظه باتری چک می شود و در صورت وجود اشکال روی تغذیه باس چراغغ BAF روشن می شود و متغییر محلی OB81-FLT-ID نمایندگی زیمنس مقادیر زیر را بر می گرداند:

برای رک اصلی مقدار B#16#22

برای رک اضافی مقدار B#16#32

 

اشکال در تغذیه 24 ولت

وقتی تغذیه 24 ولت رک دچار اشکال شود، متغییر محلی OB81-FLT-ID نمایندگی زیمنس مقادیر زیر را بر می گرداند:

برای رک اصلی مقدار B#16#23

برای رک اضافی مقدار B#16#33

 

تذکر: در خطا های مربوط ببه رک اضافی که OB81_FLT_ID مقدار B#16#32 یا B#16#33 دارد ، شماره رک اضافی بر اساس متغیر های محلی OB81_RESERVED_3 تا OB81_RESERVED_6 و طبق جدول زیر مشخص می شود :

 

 

 

 

با استفاده از کد خطا یعنی OB81_FLT_ID و کد های فوق میتوان اطلاعات خطا را به محض وقوع ، همراه با زمان و تاریخ وقوع آن ، به اپراتور روی سیستم HMI نشان داد. برای این کار ، باید OB81 را برنامه نویسی نمود.

 

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس

02133916340–02133962801

NAMICONTROL.IR