در نمایندگی زیمنس (نامی کنترل) و بقیه سیستم های کنترلی اولین محیط انتقال استفاده شده در شبکه های اترنت کابلهای مسی کواکسیال بود که THICKNET (ضخیم) نامیده می شوند. حداکثر طول یک کابل ضخیم 500 متر است. در یک ساختمان بزرگ، کابل 500 متری جوابگوی تمامی دستگاه های شبکه نخواهد بود. تکرار کننده ها با هدف حل مشکل فوق ارائه شده اند.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

تکرار کننده ها،سگمنت های متفاوت یک شبکه اترنت را به یکدیگر متصل می کنند. در این حالت تکرار کننده سیگنال ورودی خود را از یک سگمنت اخذ و با تقویت سیگنال آن را برای سگمنت بعدی ارسال خواهد بود. بدین ترتیب با استفاده از چندین تکرار کننده و اتصال کابلهای مربوطه توسط آنان، می توان قطر یک شبکه را افزایش داد (قطر شبکه به حداکثر مسافت موجو بین دو دستگاه متمایز در شبکه اطلاق می گردد) نمایندگی زیمنس

 

نامی کنترل نمایندگی زیمنس در ایران

33916340

NAMICONTROL.IR