پس از وارد کردون CPU زیمنس به اسلات مورد نظر ، میتوان پارامترهای آن را تنظیم نمود. برای این کار ، لازم است روی CPU دابل کلیک کنیم تا پنجره PROPERTIIES آن باز شود. همانطور که در تصویر زیرر مشاهده ممی شود ، این پنجره سربرگهای متعددی دارد. در اینجا صرفا به مواردی که مخصوص CPU های S7-400 زیمنس است پرداخته می شود.

 

 

 

تنظیم راه اندازی مجدد CPU زیمنس در اتوماسیون ضنعتی زیمنس

در S7-400 زیمنس علاوه بر مد های راه اندازی COLD و WARM ، مد HOT RESTART نیز وجود داررد که در سربرگ STARTUP مانند شکل زیر قابل تنظیم است. مد HOT برای S7-400H وجودد دارد.

 

 

 

پس از روشن شدن CPU ، اگر سلکتور مد های کاری در وضعیت RUN باشد، CPU به مد RUN خواهد رفت و قبل از آن مد STARTUP بر اساس تنظیمات قبلی مانند تصویر فوق طی خواهد شد.

 

تنطیم حافظه ی PII و PIQ در اتوماسیون صنعتی زیمنس

برای تغییر ظرفیت PII و PIQ لازم است سربرگ CYCLE/CLOCK MEMORY را انتخاب کنید. همانطور که در شکل زیر می بینید ، امکان تغییر فضای PII و PIQ وجود دارد. اینن دو گزینه در اکثر CPU های S7-300 غیر فعال می باشد.

 

 

 

چنانچه ظرفیت وارد شده از مقدارر ماکزیمم آن تجاوز کند، با پیغام خطای زیر رو به رو می شویم. حداکثر ظرفیت PII و PIQ در CPU417-4 برابر 16384 بایت ذکر شده است.

 

 

 

 

 

تنظیم تعداد پیغام ها در DIAGNOSTIC BUFFER

تمام CPU های STEP7 دارای بافر تشخیص خطا هستند که به  طور اتوماتیک اکثر خطاها و رخدادهای CPU را در آن ثبت می کند.  این بافر در  هر CPU دارای ظرفیت خاصی است که وقتی پر می شود ، به ترتیب اخرین پیغام ها را حذف مردده و پیغامهای جدید را در ابتدا قرار می دهد. در سربرگ DIAGNOSTIC/CLOCK از  CPU PROPERTIEES ممیتوان ظرفیت آن را مانند شکل زیر ممشاهده کرد و یا آن را تغییر داد.

 

 

 

نامی کنترل نماینده رسمی زیمنس ، عرضه کننده محصولات اتوماسیون صنعتی و فشار ضعیف ریمنس

02133916340