در این قسمت از آموزش های نمایندگی زیمنس با یک مثال از برنامه نویسی در پی ال سی LOGO زیمنس آشنا خواهید شد.

 

بار E1 به وسیله کلیدهای S1 . S2 در وضعیت NO . OFF قرار می گیرد. رله K1 زمانی که کلیدهای S1 یا S2 بسته شوند عمل می کند.

 

 

با توجه به اینکه مدار حاصل موازی شدن (OR) دو سوئیچ برای روشن شدن خروجی می باشد پس می توان برنامه آن را به صورت شکل زیر در نظر گرفت:

 

 

سیم بندی مدار نیز به صورت زیر انجام می شود.

 

 

حال می بایست مدار نشان داده شده را پله پله پیاده سازی کرد از این رو داریم:

برای وارد کردن برنامه به این صورت عمل می شود که بعد از انتخاب گزینه EDIT PRO ما اجازه ویرایش برنامه را در مسیر خروجی به سمت ورودی خواهیم داشت. اولین مرحله تعیین خروجی و اتصال آن به عناصر دیگر است، که بصورت زیر عمل می کنیم.

 

 

با استفاده از کلیدهای جهت نما چپ مکان نمایی را که در زیر Q قرار دارد به طرف چپ حرکت دهید.

 

 

در این مرحله می بایست یک بلوک OR انتخاب شود. برای این کار کلید OK را فشار دهید. سپس علامت CO که نشان دهنده اتصال دهنده ها است مشابه شکل زیر ظاهر خواهد شد. در این حالت با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین علامت مربوط به توابع بیسیک GF را انتخاب کنید.

زیمنس ایران

 

در این حالت لیستی از توابع پایه موجود در LOGO زیمنس به نمایش در می آید.

 

 

 

با استفاده از کلیدهای جهت دار بالا و پایین بلوک OR را انتخاب ، سپس OK را فشار دهید.(نمایندگی زیمنس)

 

 

 

بدین ترتیب شما اولین تابع را وارد کردید هر بلوک جدیدی به صورت اتوماتیک شماره گذاری می شود این بلوک نیز به عنوان شماره یک شناسایی می شود. (B1)

بر روی OK کلیک نمایید تا نشانگر به صورت یک مستطیل توپر به نمایش درآید ( ) حال شما سه انتخاب در پیش  رو دارید:(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

Co: ورودی بلوکها
GF: توابع پایه (Basic Function)
SF: توابع ویژه (Special Function)

CO را انتخاب کرده و بر روی OK کلیک نمایید.

 

 

اولین المان از لیست CO ورودی I1 می باشد آن را با استفاده از OK تایید نمایید بدین ترتیب نمایشگر به صورت خودکار به خط دوم پرش نماید.

 

 

 

آموزش های بیشتر در مقالات آموزشی نمایندگی زیمنس (نامی کنترل)

33916340    33962801

NAMICONTROL.IR