وارد کردن STATION400 در SIMATIC MANAGER زیمنس

باز کردن STATION توسط برنامه HW CONFIG زیمنس

وارد کردن رک زیمنس

گذاشتن اجزای مورد نیاز در رک از کاتالوگ 400 شرکت زیمنس

تنظیم پرامترهای ماژول های زیمنس

چک سازگاری و ذخیره سازی سیماتیک زیمنس

 

قبل از معرفی ماژول های S7-400 زیمنس ابتدا به معرفی تفاوت های پیکربندی S7-300 یا S7-400 زیمنس می پردازیم که عبارتند از: (اتوماسیون صنعتی زیمنس)

 

1- رک های زیمنس 400 چندین نوع دارد ، ولی در 300 زیمنس فقط یک رک وجود دارد که بصورت ریل است.

2- نقش رک در S7-400 زیمنس ، علاوه بر نگهداری ماژول ها ، ایجاد ارتباط بین آنها می باشد ، در صورتیکه رک در S7-300 زیمنس فقط نقش نگهداری ماژول ها را بر عهده داشت.

3- در رک S7-400 تعداد رک اضافی که می تواند به رک اصلی متصل شود ، برابر حداکثر 21 رک است، در صورتی که در S7-300 زیمنس برابر 3 رک اضافی بود.

4- فضای خالی بین ماژول ها در رک 400 زیمنس اهمیت ندارد.

5- ترتیب ماژول ها در زیمنس RACK 400 بعد از PS زیمنس دلخواه است.

6- کارت DI/DO یکپارچه و AI/AO زیمنس یکپارچه در S7-400 زیمنس وجود ندارد و همه کارت های I/O زیمنس بصورت تفکیکی است.

7- تنوع کارت های زیمنس I/O400 نسبت به S7-300 زیمنس کمتر می باشد.

8- در زیمنس S7-400 ، CPU کامپکت وجود ندارد.

9- در زیمنسS7-400 ، CPU های IFM زیمنس وجود ندارد.

10- برخی CPU های 400 زیمنس دارای چهار ACCUMULATOR می باشند . در S7-300 زیمنس این وضعیت از زیمنس CPU318 به بعد وجود دارد.

11- تمام CPU های 400 زیمنس تغییر آدرس ماژول های ورودی و خروجی اتوماسیون صنعتی زیمنس را ساپورت می کنند.

12- قابلیت MULTICOMPUTING در برخی CPU های 400 زیمنس وجود دارد و میتوان حداکثر تا چهار CPU از این نوع را در یک رک زیمنس وارد کرد که هر یک قسمتی از فرایند را کنترل کنند ، ولی در S7-300 این قابلیت وجود ندارد و بیش از یک CPU زیمنس نمیتوان در رک قرار داد. (نمایندگی زیمنس در ایران)

13- تمام CPU های S7-400 دارای حافظه داخلی از جنی RAM زیمنس هستند. در عین حال ، میتوان حجم حافظه ی آنها را با کارت MC زیمنس افزایش داد.

14- علاوه بر راه اندازی های COLD و WARM مد HOT RESTART نیز برای CPU های 400 وجود دارد.

15- توانایی ها، سرعت و حجم آدرسی که CPU های 400 دارند، بسیار بیشتر از 300 است.

16- تعداد OB های وقفه در S7-400 نسبت به S7-300 بیشتر است.

 

نامی کنترل وارد کننده تجهیزات اتوماسیون صنعتی زیمنس در ایران