در CPU313C-2DP و CPU314C-2DP نمایندگی زیمنس که مجهز به پورت مدباس هستند می توان پروتکل 3964(R) را پیاده سازی کرد. تنظیمات آنها قبلا تشریح شد و در این بخش صرفا نحوه برنامه نویسی آنها توضیح داده می شود.

در این دو CPU دو فانکشن سیستمی زیر تعبیه شده که برای ارسال و دریافت بایستی از آنها استفاده نمود.(اتوماسیون صنعتی زیمنس)

SEND_PTP                                               SFB60

RCV_PTP                                               SFB61

 

این دو SFB در LIBRARY برنامه در زیر مجموعه SYSTEM FUNCTION BLOCKS موجود هستند.(نمایندگی زیمنس نامی کنترل)

نکات قابل توجه:

این دو SFB در حافظه CPUهای فوق موجود هستند و نیازی به دانلود ندارند.

از این دو SFB نمیتوان در سایر CPUها استفاده کرد.

اگر هر دو طرف از CPUهای فوق استفاده شده باشد ارسال و دریافت با دو SFB فوق است.

اگر یک طرف از این CPU و سمت مقابل کارت CP340 یا CP341 استفاده شده باشد در سمت CPU کامپکت از SFB و در سمت مقابل از فانکشن بلاک های P_SEND و P_RCV استفاده می‌شود.

 

 

نامی کنترل نمایندگی اتوماسیون زیمنس در ایران

33916340

33962801